کد خبر: 10430    1396/06/27
جلسه دفاع از رساله دكتري خانم فهيمه صفدرپور به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان
جلسه دفاع از رساله دكتري خانم فهيمه صفدرپور به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان 
کد خبر: 10421    1396/06/26
جلسه دفاع دكتري آقاي محمد رضي نتاج به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان و مشاوره آقاي دكتر سعيد نصراله نژاد
جلسه دفاع دكتري آقاي  محمد رضي نتاج  به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان و مشاوره آقاي دكتر سعيد نصراله نژاد     
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند