کد خبر: 10430    1396/06/27
جلسه دفاع از رساله دكتري خانم فهيمه صفدرپور به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان
جلسه دفاع از رساله دكتري خانم فهيمه صفدرپور به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان 
کد خبر: 10421    1396/06/26
جلسه دفاع دكتري آقاي محمد رضي نتاج به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان و مشاوره آقاي دكتر سعيد نصراله نژاد
جلسه دفاع دكتري آقاي  محمد رضي نتاج  به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان و مشاوره آقاي دكتر سعيد نصراله نژاد     
کد خبر: 10240    1396/06/02
دکتر محمد خانجانی به عنوان دبیر سومین کنگره بین المللی کنه شناسی انتصاب شد
دکتر محمد خانجانی به عنوان دبیر سومین کنگره بین المللی کنه شناسی انتصاب شد
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند