مدیر گروه گیاهپزشکی

دکتر محمد خانجانی
تحصیلات:  دکتری تخصصی/حشره شناسی
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  khanjani@basu.ac.ir
تلفن:  081-34425401
آدرس:  دانشکده کشاورزی جدید
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند